IAM

Tilgangstyring (IAM)

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Tilgangsstyring fra Uninett sørger for at de riktige personene, får de riktige tilgangene, til riktig tid og av riktig grunn. God tilgangsstyring vil forbedre informasjonssikkerheten og bidra til å realisere digitaliseringsprosjekter i sektoren. 

Beslutningen om å etablere felles tilgangsstyringssystem (IAM) ble fattet av digitaliseringsstyret. Innen en fem års periode, skal alle 21 institusjonene i universitetssektoren ha tatt i bruk tilgangsstyringssystemet. Universitetet i Bergen har til nå vært en pilot, og tar systemet i bruk over sommeren. Deretter følger Høgskolen i Molde og OsloMet

Det kommer en innføringsplan for øvrige institusjoner. RapidIdentity (RI) fra Identity Automation er valgt som leverandør.

Riktig tilgang til rett tid - trygt og effektivt!

Tilgangsstyring (IAM) fra Uninett

Identitets- og tilgangsstyring (IAM) handler om å gi studenter, forskere og ansatte riktig tilgang til digitale systemer, tjenester og ressurser, samt avslutte tilgang for brukere som ikke lenger skal ha det.

Hva er tilgangsstyring (IAM)?

Christian Kongshaug i Uninetts IAM-team forklarer IAM.

Universitetet i Bergen er pilot for felles IAM

Universitetet i Bergen skal være pilot for innføring av felles IAM-løsning. Her forteller IT-direktør ved UiB, Tore Burheim, om hvorfor det er viktig for sektoren med en fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring.

Hvorfor system for tilgangsstyring?

Digitaliseringen i kunnskapssektoren må bygges på en solid digital grunnmur, og god identitets- og tilgangsstyring er en viktig del av denne grunnmuren. Måten identitets- og tilgangsstyring håndteres på i sektoren i dag medfører en rekke risikoer. Tilganger til systemer og data gis i stor grad manuelt, noe som innebærer utfordringer knyttet til sikkerhet, lav produktivitet og potensielle brudd på lovverk og retningslinjer. 

Beslutningen om å etablere felles system for tilgangsstyring (IAM) ble fattet av digitaliseringsstyret. Uninett AS leder prosjektet, og styringsgruppen består av representanter fra sektoren og Unit.

Det skal bli enklere og sikrererfor de som har ansvar (HR, admin) og de som skal forvalte systemet (IT), samt smidigere for sluttbrukere. 

Hvilke gevinster vil tilgangsstyring gi for min institusjon?

Bedre sikkerhet

 • Bedre håndtering av tilgangsrettigheter. Dette vil reduserer risikoen for uautorisert utlevering av informasjon. Det vil også bli enklere å tilbakekalle utdaterte tilgangsrettigheter for utvalgte grupper.
 • Bedre løsning for identitetshåndtering og brukervennlige metoder for å få tilgang reduserer risikoen for identitetsforfalskning som følge av deling av kontoer.

Etterlevelse av lovverk og retningslinjer

 • Forbedret revisjonsbevis på grunn av bedre innsikt i tilgangsrettigheter, ansvarsfordeling og livssyklus for brukerhåndtering
 • Sikre at lovkrav oppfylles.

Effektivisering 

 • Bedre utnyttelse av interne ressurser og reduksjon av feil gjennom automatisering og standardisering.
 • Reduserte lisenskostnader gjennom å fjerne brukere som ikke lenger skal ha tilgang.
 • Bedre brukeropplevelse for sluttbrukere gjennom innføring av ytterligere funksjonalitet og økt selvbetjening.

Understøtte strategiske mål

 • Øke sektorens evne til å håndtere ytterligere digitalisering fordi det tilrettelegger for felles tjenester, harmonisering av prosesser og standardisering.
 • Tilrettelegge for samhandling på tvers av institusjoner, studentmobilitet og livslang læring.
Hvilket system for tilgangsstyring skal innføres?

RapidIdentity (RI) er navnet på systemet som leveres av den amerikanske leverandøren Identity Automation

RI består av flere komponenter, der de viktigste er: 

Rapid Identity Core Services:
Denne komponenten gir hele sektoren en felles grunnstein i løsningen og muliggjør harmonisering og standardisering på tvers.
Består av et integrasjonslag (Connect) lagringsstruktur (MetaVault og Metadirectory) samt en portal tilgang til tjenesten. 

Rapid Identity Institution Service:
Institution Service gjør det mulig for den enkelte institusjon å sette sitt eget preg på løsningen og gi nødvendig fleksibilitet for lokale forhold.
Består av lokal lagringsstruktur (Portal Directory) samt en portal for sluttbrukere og forvaltere av tjenesten. 

I tillegg innføres en tjeneste for sikker identifisering og konto aktivering for ansatte, studenter, gjester og Uninett Account Claim. 

Når starter utrullingen av tilgangsstyring til sektoren?

Innen en fem års periode, skal alle 21 institusjonene i universitetssektoren ha tatt i bruk tilgangsstyringssystemet. Universitetet i Bergen har til nå vært en pilot, og tar systemet i bruk fra 1. juni. Deretter følger Høgskolen i Molde og OsloMet

Det kommer en fem årig utrulleringsplan over sommeren. 

Hvordan kan vi forberede oss til innføring av tilgangsstyring på vår institusjon?
 • Utnevne en IAM-koordinator og etablere et tverrfagelig team til å jobbe med forberedelser til innføring av IAM 

 • Kartlegge nåværende prosesser for tilgangsstyring ved din institusjon

 • Kartlegge mål- og kildesystemer 

 • Sette av tilstrekkelig med tid og ressurser 

Felles IAM og demo av RapidIdentity
Erfaringer fra IAM-pilotering ved UiB og forventet innsats fra institusjonene
Felles IAM: Identity Automation presenterer systemløsningen