Om tilskudd fra Kunnskapsdepartementet til Uninett

Kunnskapsdepartementet omtaler det årlige tilskuddet som går til Uninett for drift og utvikling av forskningsnettet på følgende måte i det årlige tildelingsbrevet:

"....Tilskuddet gis til Uninett AS, og skal ikke overføres videre til datterselskaper. Den primære målgruppen for Uninett AS sin aktivitet skal være universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner. Selskapet skal tilby sine tjenester til andre institusjoner og brukere dersom alternative leverandører ikke finnes, og det er til nytte for den primære målgruppen.

Målet skal være at Uninett AS tilbyr et forskningsnett som muliggjør minst 100 megabit fram til den enkelte arbeidsplass, og gigabitkapasitet til miljøer med ekstra behov. Tilskuddet skal videre bidra til selskapets arbeid for å påskynde bruken av åpne standarder innenfor datakommunikasjon for å fremme muligheten for samtrafikk på tvers av landegrensene og mellom ulike typer datamaskiner.

Uninett AS skal sørge for samtrafikk mellom nasjonale og internasjonale tjenesteoperatører som er aktuelle for den primære målgruppen. Selskapet skal tilby operative nettjenester primært til forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner for å nå målene, og skal kunne gjøre dette i egenregi. Der hvor aktuelle nettjenester kan anskaffes til lavere kostnader fra kommersielle underleverandører, skal normalt slike nyttes. I motsatt fall kan Uninett AS selv tilby tjenester. Departementet forutsetter at selskapet har fokus på kostnadseffektivitet og kostnadsbasert prising av tjenestene. Om lag halvparten av tilskuddet skal brukes til investeringer i hybridnett, dvs. utvikling av kapasiteten i forskningsnettet.

I underkant av halvparten av tilskuddet til Uninett AS skal gå til utviklingsprosjekter, blant annet av systemet for felles elektronisk identitet - Feide.

Det skal også være en satsing innenfor tjenesteinfrastruktur, systeminfrastruktur, overvåking av nett og innenfor generell netteknologi, for eksempel optisk teknologi. Videre ber vi Uninett AS om å undersøke behovet for lagringsløsninger i sektoren og ev. vurdere etablering av tjenester i forbindelse med et slikt behov....."

Kontakt: