Tjenestestyret for Feide

Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Utdanningsdirektortatet og Unit, med beslutningsmyndighet i egne organisasjoner. Grunnopplæringen og UH-sektoren skal være likt representert i styringen av Feide. 

Unit representerer UH-sektoren, Utdanningsdirektoratet representerer grunnopplæringen og Uninett som leverandør er å anse som nøytral.

Feide leveres av Uninett. Utdanningsdirektoratet, Unit og Uninett samarbeider om forvaltning av tjenesten.

Tjenestestyret er det besluttende organ for videre utvikling av Feide og består av representanter fra Uninett, Utdanningsdirektoratet og Unit med beslutningsmyndighet i egne organisasjoner. Grunnopplæringen og UH-sektoren skal være likt representert i styringen av Feide. Unit representerer UH-sektoren, Utdanningsdirektoratet representerer grunnopplæringen og Uninett som leverandør er å anse som nøytral.

 

Mandat 

Tjenestestyret har ansvar for fremdrift og styring av aktiviteter for Feide, og for at Feide opprettholdes og videreutvikles som en trygg og enhetlig nasjonal løsning for innlogging og sikker deling av data.

Tjenestestyret skal i fellesskap:

  • Vedta strategi og retningslinjer for Feide, blant annet med utgangspunkt i føringer fra Utdanningsdirektoratet, Unit og Kunnskapsdepartementet.
  • Vedta ansvars- og oppgavefordeling partene imellom.
  • Følge opp råd og anbefaleringer fra prioriteringsrådene og andre brukerfora
  • Ivareta samarbeidsrelasjoner i og utenfor offentlig sektor, nasjonalt og internasjonalt
  • Prioritere aktiviteter og ressurser innen drift, forvaltning og videreutvikling
  • Den til enhver tid gjeldene finansierings- og betalingsmodell besluttes av tjenestestyret, innenfor gjeldende budsjett.
  • Den til enhver tid gjeldene avtalemodell med vertsorganisasjoner og tjenesteleverandører besluttes av tjenestestyret.

Hver av partene oppnevner to representanter i tjenestestyret. I tillegg kan det avtales egne direktørmøter hvor en representant fra toppledelsen hos hver av partene tiltrer tjenestestyret i tillegg til de faste representantene. Ved eventuell uenighet i saker kan en part kreve saken forelagt Kunnskapsdepartementet til avgjørelse.

 

 

Tjenestestyrets deltakere

Hildegunn Vada (Uninett)

Lars Kviteng (Uninett)

Annette Grande Furset (Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning)

Alf Hamar (Utdanningsdirektoratet)

Iver Kristoffersen (Utdanningsdirektoratet)