Vitenskapelig beregningstjeneste

Vitenskapelig beregningstjeneste gir kunden tilgang til regnetid og programvare ved nasjonale og internasjonale regnetjenere, med større kapasitet enn hva som vanligvis er tilgjengelig på institutt- og fakultetsnivå. Tjenesten er i hovedsak satt opp for å kjøre simuleringsberegninger i forskning og undervisning, utformet som bakgrunnsjobber (batch). Mer informasjon, inkludert informasjon om tilgang, fins på Sigma2s hjemmeside www.sigma2.no
Forutsetninger: 

Tilgang til regnetid og tilhørende tjenester, blant annet brukerstøtte, gis etter individuell søknad. Det stilles krav til vitenskapelig kvalitet på arbeidet som skal utføres. For store beregningsoppgaver stilles det også krav til effektiv utførelse. Kunden må følge IT-reglementet på driftsstedet (-stedene) hvor beregningsoppgavene kjøres. I tillegg må det årlig leveres en rapport over bruken av tildelte ressurser.

Beskrivelse av tjenesten: 

Vitenskapelig beregningstjeneste er en støttetjeneste for forskning og undervisning i UH-sektoren. Ansatte i sektoren søker om ressurser til å gjennomføre beregninger, hovedsakelig prosessortid (CPU-timer) på et utvalg av anlegg. Det er også mulig å søke om hjelp til å tilpasse eller forbedre programvare. Søknader om regnetid eller hjelp til tilpasning evalueres og innvilges av et utvalg utnevnt av UNINETT Sigma2 styre, normalt to ganger i året. Utlysningene publiseres på Sigma2s hjemmeside, normalt i januar og juli. Utvidelse av tidligere tildelt tid og søknader om små tildelinger for uttesting gjøres fortløpende. Ved tildeling disponerer kunden et prosjekt med tildelte ressurser, og styrer hvilke personer (brukere) som skal bruke tildelt tid.

I tillegg til prosessortid og avansert brukerstøtte gir tjenesten kunden tilgang til:

  • grunnleggende brukerstøtte gjennom en billettbasert brukerstøttetjeneste
  • opplæring i programmering, programoptimalisering og andre relevante emner
  • en basispakke av programvare, hovedsakelig bestående av åpen kildekode og enkelte kommersielle verktøy som kompilatorer, debuggere og simuleringsapplikasjoner
Kostnad: 

Kostnadene til drift og investering av tjenesten dekkes av bevilgninger fra Norges forskningsråd og av egenandeler fra de fire universitetene UiT Norges arktiske universitet, NTNU, UiB og UiO. Egenandelene gir ansatte ved disse universitetene tilgang til ekstra ressurser.

Hvem kan benytte tjenesten: 

Tjenesten kan benyttes av ansatte og studenter ved norske universiteter og høgskoler. Forskere i instituttsektoren kan også benytte tjenesten, forutsatt at arbeidet er finansiert av offentlige midler og er av vitenskapelig publiserbar kvalitet.

Organisering av tjenesten: 

UNINETT Sigma2 koordinerer e-infrastrukturen nasjonalt og internasjonalt, og assisterer kundene med administrasjon av tildelte ressurser. Ressursallokeringskomiteen (RFK), utnevnt av UNINETT Sigma2 styre, fordeler ressurser etter prioritering og anbefaling fra UNINETT Sigma2. 

Kontaktinformasjon: