Uninetts arkitekturprinsipper

Uninetts arkitekturprinsipper er generelle retningslinjer som støtter operative beslutninger generelt og beslutninger knyttet til tjenestelivssyklus spesielt.

Uninetts fem arkitekturprinsipper er:

Kundefokus:
I Uninett tar vi beslutninger ut fra et kundeperspektiv. For at Uninett skal være UH-sektorens verktøy for gode felles IKT-løsninger og bli anerkjent som det, er det avgjørende at vi setter kundens behov først.

Åpenhet:
Uninetts verdiskaping skal være tilgjengelig for samfunnet. Vi jobber for at sektorens informasjon og systemer gjøres tilgjengelig for hele Uninetts kundegruppe på tvers av institusjoner og fagområder

Informasjonssikkerhet:
Uninett påser at tjenester som Uninett leverer er sikre nok til at kundene våre trygt kan ta dem i bruk, og bidrar til at andre tjenester for sektoren er sikre.

Helhetsperspektiv:
Ut fra et helhetsperspektiv vurderer vi når det er til sektorens beste å tilrettelegge for innovasjon og egenart, og når vi bør effektivisere gjennom like eller felles løsninger. Ved begge disse tilnærmingene skal Uninett arbeide for å standardisere like prosesser, roller, tjenester, datamodeller, utvekslingsformater og APIer. Slik standardisering er en forutsetning både for innføring av like systemer og for datautveksling mellom ulike systemer. Der det gir en effektiviseringsgevinst for sektoren, bidrar Uninett også ved valg, tilpasning eller utvikling av like eller felles systemer. 

Innovasjon og endringsevne:
Uninett samarbeider kontinuerlig med UH-sektoren for å forstå sektorens behov og for å finne forbedringsmuligheter, særlig der ny teknologi muliggjør nye arbeidsmåter. Vi forsøker å være i forkant med å finne løsninger for å imøtekomme framtidige utfordringer. Samtidig skal vi være smidige slik at vi raskt både kan dekke uforutsette nye behov og å utnytte nye muligheter som oppstår på grunn av den generelle teknologiutviklingen.