UNINETTs arkitekturprinsipper

UNINETTs arkitekturprinsipper er generelle retningslinjer som støtter operative beslutninger generelt og beslutninger knyttet til tjenestelivssyklus spesielt.

UNINETTs fem arkitekturprinsipper er:

Kundefokus:
I UNINETT tar vi beslutninger ut fra et kundeperspektiv. For at UNINETT skal være UH-sektorens verktøy for gode felles IKT-løsninger og bli anerkjent som det, er det avgjørende at vi setter kundens behov først og blir enda mer kundeorienterte.

Åpenhet:
Vi legger til rette for åpenhet. Åpenhet gir innsyn, innsyn bidrar til transparens. UNINETTs verdiskaping skal være tilgjengelig for UH-sektoren. Vi jobber for at sektorens informasjon og systemer gjøres tilgjengelig for hele kundegruppen på tvers av institusjoner og fagområder.

Informasjonssikkerhet:
Tjenester og informasjon som behandles innenfor disse skal beskyttes mot brudd på konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet gjennom risikostyring. UNINETT påser at våre egne og sektorens tjenester er sikre nok til at kundene våre trygt kan ta dem i bruk.

Helhetsperspektiv:
Vi balanserer standardisering av like tjenester for UH-sektoren med tilrettelegging for institusjonenes egenart. UNINETT samarbeider med UH-sektoren for at sektoren som helhet skal være mest mulig effektiv. Derfor må vi både bidra til standardisering og effektivisering der hvor tjenestene og prosessene er like, og tilby generelle grensesnitt som gjør det lettest mulig for institusjoner å gjøre lokale tilpasninger til spesielle behov. Vi må også balansere mellom standardisering og innovasjon i egen tjenesteportefølje. Denne balansegangen krever et helhetsperspektiv som gjør oss i stand til å vite når vi skal standardisere og når vi skal tilrettelegge for skreddersøm og innovasjon.

Innovasjon og endringsevne:
Vi tilrettelegger for kontinuerlig, behovsbasert innovasjon og tjenestetilpasning. Det skjer en rivende utvikling innen IKT-infrastruktur og tjenester. Dersom UNINETT skal fremme forskning og høyere utdanning i Norge i en stadig skiftende kontekst må vi kunne videreutvikle tjenesteporteføljen vår smidig og raskt. Vi tilrettelegger for innovasjon og god endringsevne gjennom enkel og smidig arkitektur på alle nivå. Flittig bruk av åpne grensesnitt forenkler bytting av komponenter og muliggjør gjenbruk.

Kontakt: