Fotografi av en dame og en mann som sitter overfor hverandre og smiler

Vedtekter for Uninett AS

Gjeldende vedtekter for Uninett AS ble fastsatt på selskapets generalforsamling 17. juni 2019.

§ 1

Selskapets navn er Uninett AS.

§ 2

Selskapets forretningsadresse er i Trondheim kommune.

§ 3

Staten eier selskapet, eierskapet forvaltes av Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning.

§ 4

Selskapets målgruppe er virksomheter i norsk kunnskapssektor, andre offentlige aktører som kan ha nytte av selskapets tjenester samt Uninetts nordiske søsterorganisasjoner.

§ 5

Selskapet skal tilby brukervennlige, sikre og kostnadseffektive tjenester innen infrastruktur, mellomvare, data og informasjonssikkerhet.

Selskapet skal bidra med digitalisering av kunnskapssektoren, herunder utføre oppgaver for Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning, knyttet til dette formålet.

Virksomheten kan utøves av selskapet selv, av datterselskaper, eller gjennom deltakelse i andre selskaper eller i samarbeid med andre.

§ 6

Selskapets styre treffer beslutninger om selskapets virksomhet innenfor de rammer og mål som gis av selskapets eier. Styret skal ha 3-7 medlemmer, etter nærmere bestemmelse fra selskapets generalforsamling.

§ 7

Selskapets firma tegnes av styrets leder eller to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8

Selskapets aksjekapital er 3.000.000 kroner, fordelt på 3.000 aksjer, hver pålydende 1.000 kroner.

§ 9

Foretaket har ikke til formål å gå med overskudd i større utstrekning enn nødvendig for å sikre en forsvarlig drift. Selskapet deler ikke ut utbytte. Et eventuelt overskudd skal gå til selskapets formål og videre drift. Ved oppløsning av selskapet tilfaller selskapets verdier til eier.

§ 10

Ordinær generalforsamling skal behandle godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd samt andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.