Videokonferanser

UNINETTs videokonferansetjeneste erstattes av tjenesten videobro, og vil bli nedlagt fra og med 01.02.2017, nå som videobro er i produksjon. UNINETTs videokonferansetjeneste tilbyr infrastruktur for flerparts videokonferanser med tilhørende støttesystemer. Tjenesten består av flere enheter som spiller sammen og som er under stadig utvikling. Per idag er tjenesten i pilotdrift.
Hvem kan benytte tjenesten: 
Videokonferansetjenesten er åpen for alle som benytter UNINETT som internettleverandør, det vil si er tilknyttet forskningsnettet. (Noen av de tilhørende støttesystemene krever Feideinnlogging. Dette er nærmere spesifisert i beskrivelsen av de enkelte støttesystemene).
Forutsetninger: 

Videokonferansetjenesten henger tett sammen med UNINETTs øvrige systemer for sanntidskommunikasjon,og ikke alle krav, ønsker eller grensesnitt er ferdig implementert og testet per i dag. Tjenesten er i pilotdrift og skal fases ut. Tjenesten vil ikke bli videreutviklet.

Status description: 
Tjenesten er i pilot . Den kan ha alle tre definerte forventninger om pålitelighet og må ha lav kritikalitet. Levetid defineres innenfor maksimum 12 måneder. Etter endt levetid kan en pilot legges ned, få forlenget levetid eller oppgraderes til produksjonstjeneste. Tilgang til en pilot kan være begrenset til en bestemt gruppe (for eksempel ansatte) eller institusjon. Det skal finnes brukerveiledning (dokumentasjon og evt. brukerstøtte).
Beskrivelse av tjenesten: 

Videokonferansetjenestens viktigste enhet er en såkalt videokonferansebru (MCU) som kan knytte sammen flere klienter (H.323 kodeker) til en  videokonferanse med flere deltakere. MCUen støtter også sammenkobling av video fra SIP klienter inn i flerpartskonferanser. (Teknisk om bruk av MCU).

Det finnes også et "booking" grensesnitt for MCUen. Dette krever Feide innlogging og må bestilles sammen med UNINETT konferansetjeneste i FEIDE kundeportal. (Teknisk om booking grensesnitt)

I videokonferansetjenesten finnes det også to "Gatekeepere" som er tilkoblet GDS og som blant annet oversetter E-164 alias til IP-addresser. Men på grunn av manglende driftsansvar for den internasjonale delen av Gatekeeper-tjenesten oppleves bruken av Gatekeepere og E-164 alias som ustabilt og lite produktivt. (Teknisk info om Gatekeeper tjenesten)

UNINETTs videokonferansekatalog er ikke oppdatert, og vi anbefaler bruk av videokonferanse katalogen til "easymeeting" eller "seevia" (krever registereing). Inntill videre er vi behjelpelig med å oppdatere innhold i UNINETTs katalog. Send oss oppdatert informasjon om dine videokonferanseenheter til kontaktpunkt.

Kostnad: 

Kostnadene for de sentrale komponentene i videokonferansetjenesten inngår per i dag i tjenesten nettilknytning.

Organisering av tjenesten: 

For å benytte UNINETTs rammeavtaler for innkjøp av videokonferanseutstyr kreves medlemskap i innkjøpssamarbeidet.

Kontaktinformasjon: