Cybersikkerhet for forskning og utdanning
Lukk

Uninett jobber sammen med kundene for å forebygge, oppdage og håndtere sikkerhetsutfordringer innen forskning og utdanning i Norge.

Uninett CERT er det nasjonale responsmiljøet for forskning og høyere utdanning. Som Kunnskapsdepartementets sektorCERT følger vi Nasjonal sikkerhetsmyndighets rammeverk for håndtering av IKT-sikkerhetshendelser.

Sikkerhetssatsingen i utdanning og forskning

Regjeringen har bevilget 70 millioner til Unit for en fireårig satsing på digital sikkerhet i utdanning og forskning. Satsingen skal forbedre kunnskapssektorens evne til å forebygge, oppdage og håndtere trusler, samt styrke styringen av informasjonssikkerhet og personvern. Uninett leder satsingen, i tett samarbeid med Unit, NTNU og UiO.

Les mer om sikkerhetssatsingen her

Lukk

Håndtere hendelser

Vi hjelper deg når uhellet først er ute

Dersom Uninetts kunder eller samarbeidsparter er rammet av en sikkerhetshendelse kan Uninett CERT bistå med å oppklare hva som har skjedd, stoppe ytterligere tap og gjenopprette normal drift. Gjennom vår posisjon kan vi sitte med informasjon som gjør dette arbeidet raskere og enklere, og vi kan ved behov hente inn ytterligere informasjon og bistand gjennom etablerte tillitsforhold.

Ved mer omfattende sikkerhetshendelser vil Uninett CERT som Kunnskapsdepartementets sektorvise responsmiljø i tillegg ha en koordineringsrolle for organisasjoner innen forskning og høyere utdanning.

Lukk

Oppdage og varsle 

Vi oppdager og varsler cyberangrep

Jo tidligere en sikkerhetshendelses oppdages, desto bedre kan vi håndtere situasjonen og begrense skadeomfanget. Deteksjon av trusler er derfor en av Uninett CERTs viktigste oppgaver. Straks en hendelse er bekreftet, varsler vi våre berørte kunder og samarbeidspartnere gjennom etablerte kanaler.

Lukk

Forebygge  

Heller føre var enn etter snar

Grundig forebyggingsarbeid kan forhindre alvorlige sikkerhetsbrudd, tap av omdømme, store uforutsette kostnader og nedetid på viktige digitale tjenester. Forebyggende sikkerhetsarbeid kan også bidra til tidligere deteksjon og bedre håndtering av hendelser som likevel inntreffer.

Uninett tilbyr våre kunder rådgivning og verktøy for å forebygge sikkerhetshendelser, samtidig som vi kontinuerlig overvåker og analyserer trusselbildet.

Lukk

Samarbeide

Tillit er alfa omega for samarbeid om cybersikkerhet

Ingen er i stand til å møte dagens komplekse trusselbilde alene. Det krever samarbeid, og samarbeid krever tillit. Når man deler informasjon og samarbeider om forebygging, varsling og håndtering, vil både den enkelte organisasjon og sektoren som helhet være bedre rustet mot cyberangrep.

Uninetts rolle er å koordinere sikkerhetssamarbeidet i sektoren og tilrettelegge for trygg informasjonsdeling.